Schedule

Circum-Baikal Train Matanya schedule - times = local times

 Station Location Sljudyanka-P.Baikal P.Baikal-Sljudyanka
 Sljudjanka I Sljudjanka 13:20 08:15
 Sljudjanka II  13:41 08:05
 159 km Kultuk 13:46 07:53
 Kultuk Kultuk 13:55 07:50
 154 km  14:02 07:26
 149 km Angasolskaya 14:22 07:03
 139 km Sharyzhalgay 14:55 06:37
 Sharyzhalgay DSO Lokomotiv 15:04 06:30
 137 km Rest house VSZD 15:00 06:25
 134 km  15:17 05:55
 129 km Baklan 15:43 05:30
 120 km Maritui 16:00 05:00
 Maritui Maritui 16:00 04:56
 110 km Polovinnaja 16:20 04:18
 107 km Ponomarevka 17:13 04:05
 106 km Ivanovka 17:20 04:00
 102 km Shumikha 17:45 03:53
 Ukanovo Khvoynaya 18:01 03:37
 80 km Retro 18:55 02:58
 79 km Serebryanny Klyuch 19:00 02:53
 74 km Port Baikal 19:23 02:31
 Baikal Port Baikal 19:40 02:25

destination Sljudyanka - Port Baikal: Monday, Thursday, Friday, Sunday               destination Port Baikal - Sljudyanka: Monday, Tuesday, Friday, Saturday